Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden

PlasticPlace.nl wordt onderhouden door WebCommercePlaces B.V. (hierna WCP). Op de inhoud en het gebruik van PlasticPlace.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van PlasticPlace.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. WCP behoudt zich het recht voor PlasticPlace.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina PlasticPlace.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van PlasticPlace.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan WCP, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan WCP zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van PlasticPlace.nl, mag niets van PlasticPlace.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van WCP.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op PlasticPlace.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. WCP spant zich in om de informatie op PlasticPlace.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. WCP sluit iedere aansprakelijkheid voor op PlasticPlace.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op PlasticPlace.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. WCP sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op PlasticPlace.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

WCP spant zich in om PlasticPlace.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van PlasticPlace.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op PlasticPlace.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan WCP. WCP biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door WCP worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op PlasticPlace.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar PlasticPlace.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van PlasticPlace.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg.